Nyereményjáték szabályzat

Általános nyereményjáték szabályzat

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Kutyabarát.hu online portál hivatalos oldalán (weboldalán: www.kutyabarat.hu, valamint www.evkutyabarathelye.huwww.szavazas.kutyabarat.hu, fotó- és kvízpályázat, illetve hivatalos facebook oldalán) meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Szervezője a BEE Média Kft. (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19..; cégjegyzékszám: 01-09-990290), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján az adott játéknál megadott óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

3. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

  • valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással, vagy  a Játéknál meghatározott egyéb pályázati feltétel teljesítésével, anyag beküldésével, vagy szavazás esetén érvényes regisztrációval, valamint
  • az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása - melyeket már a Játékra történő jelentkezéskor szükséges megadni.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: Egy e-mail címről érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, az kizárásra kerül az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében. A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

4. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kivéve egyes belépőjegyek, külön egyeztetés alapján. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

5. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik az adott Játék vonatkozásában helyesen válaszolnak a Játék során megadott  kérdésre e-mailben, vagy az adott esetben regisztráltak és érvényesen szavaztak.

A sorsolás helyszíne: BEE Média Kft. székhelye (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19.) vagy az ügyvezető által kijelölt más megfelelő helyszín, vagy közjegyzői iroda (Az év kutyabarát helye pályázatnál kizárólag közjegyzői iroda). A sorsolásról minden esetben hivatalos jegyzőkönyv készül. A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben vagy a megadott telefonszámon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mail elérhetőségén kísérli meg először. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

6. Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy személyesen adja át a nyerteseknek (a Szervező székhelyén vagy megjelölt irodájában). A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a nyereményt.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a BEE Média Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-84886/2015.), és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

  • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (név, lakcím, telefonszám)- a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
  • regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét - a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye;
  • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
  • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. részére átadja.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

8. Felelősségkizárás

A regisztráció vagy pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Egyéb                   

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg. 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.
A Szabályzat elérhető a www.kutyabarat.hu/aszf webcímen.A Szavazás leírása az Év kutyabarát helye pályázat kapcsán

A Szavazásban a Szavazó a www.szavazas.kutyabarat.hu oldalon történő regisztrációval tud részt venni. A regisztráció során nevét, e-mail címét és telefonszámát kell megadnia a játékosnak, valamint bejelölni, hogy elfogadja az Adatkezelési Nyilatkozatot. Majd a „regisztrálok” gomba nyomást követően a Szervező adatbázisába kerülnek a Játékos által megadott adatok.

A szavazás lezárulásának időpontja: 2018. október 31. 20.00 óra.

Ezen időpontot követően beérkezett regisztrációk már nem vesznek részt a sorsoláson. A játékosok a sorsolás előtt értesítést kapnak a megadott e-mail címükre a regisztráció sikerességéről.

A beérkezett adatok alapján kerülnek  kisorsolásra a nyeremények közjegyző előtt 2018. november 5-én (Dr. Tóth Ildikó közjegyző Budapest, V. kerület, 3. sz. közjegyző, 1052 Budapest, Szervita tér 5. I/1.). Minden egyes nyereményre egy nyertes, valamint két pótnyertes kisorsolása történik meg. Az első pótnyertes kiértesítése akkor történik meg, ha a nyertes nem érhető el a sorsolástól számított 48 órán belül, a második pótnyertes kiértesítése akkor történik meg, ha a nyertes és az első pótnyertes sem érhető el a sorsolástól számított 48 órán belül a megadott elérhetőségek egyikén sem. Amennyiben a második pótnyertes sem érhető el a sorsolástól számított 48 órán belül, akkor a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az adott nyereményt  más alkalommal sorsolja ki, más Játék keretében.

A nyeremény: 2 fő részére szóló, 2 éjszakás tartózkodás egy hazai kutyabarát szállodában vagy panzióban (a teljes és részletes szálláscsomag ajánlatot a szavazás, azaz 2018. október 31. 20.00 után tesszük publikussá)

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyereménytárgyakat a Szervező irodájában lehet személyesen átvenni, melynek időpontjáról és pontos címéről e-mailen tájékoztatja a Nyertest, amennyiben a Nyertes valamilyen okból azt nem tudja Budapesten átvenni, akkor kézbesíti azt a nyerteseknek Szervező. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.

A játékosok hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy fényképes felvétel készüljön a nyeremény átvételéről.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@kutyabarat.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Budapest, 2018. szeptember 01.Az Év kutyabarát embere 2015 szavazás leírása, szabályzata - (a szavazés és eredményhirdetés 2015-ben megvalósult.)

A Kutyabarát.hu szervezésében az Év kutyabarát helye 2015 pályázata keretein belül keressük az Év kutyabarát emberét  A Kutyabarát.hu által kiválasztott jelöltek mellett közönségszavazással is választható jelölt, erre nézve külön felület áll rendelkezésre: http://kutyabarat.hu/kozonsegjeloles

A jelöltekre a  http://szavazas.kutyabarat.hu/szavazas/ev-kutyabarat-embere megjelenített oldalon lehet szavazni 2015. október 05. napjától. Napi egy szavazat adható le egy IP címről. A szavazás mellett regisztrálni is lehet, mellyel a nyereményjátékban is részt vehet a szavazó. Regisztráció nélkül is érvényes a szavazás, de a nyereményjátékban nem vehet részt a szavazó, ha nem regisztrál érvényesen. A nyereményjátékban  kizárólag az érvényesen, valós adatokkal kitöltött regisztráció esetén lehet részt venni.  Erre nézve a Szervező külön Szabályzatot tart fenn, melynek elfogadása kötelező minden játékban részt vevő számára. A nyereményjáték szabályzat és Adatvédelmi Szabályzat az alábbi linken érhető el: http://szavazas.kutyabarat.hu/aszf

2015. október 5. és 12. napja között a közönségszavazásra kijelölt felületen, érvényes és megfelelő adatok megadásával, egy személy ajánlásával (teljes nevének leírásával) lehet jelöltet ajánlani. Egy e-mailcímről és egy személy névvel csak egy alkalommal lehet egy személyt ajánlani. Amennyiben ugyanazon e-mailcímről vagy névről többször történik ajánlás egy adott személyre nézve, kizárólag az első alkalommal elküldött ajánlás érvényes, a többi érvénytelen. Érvénytelen a nem beazonosítható személyt megjelölő ajánlás, illetve minden olyan üzenet, melyben nem szerepel személy név.

A beérkezett ajánlásokat a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti, megjelölve az adott ajánlott személyt, az ajánló személy nevét és e-mailcímét, valamint a szavazatok számarányát. Az ajánlat elküldésnek határideje: 2015. október 12. 12 óra. Az ezt követően elküldött ajánlásokat már nem vesszük figyelembe. A legtöbb ajánlást kapott személyt a Szervező e-mailen vagy telefonon megkeresi, és amennyiben teljes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Év kutyabarát embere cím jelöltjei között szerepeljen,  2015. október 12. napján a többi jelölt közé kerül elkészített profiloldalával. Ezen időponttól lehet rá szavazni, mint jelöltre. Az ajánlott személy, amennyiben elfogadja a jelölést, elfogadja azt is, hogy 7 nappal később indul a szavazás számára a többi jelölthöz képest. Ezen kitételt elfogadja.

Az Év kutyabarát embere jelöltjeire a közönség 2015. október 25. 20 óráig szavazhat. Az ezt követően beérkezett szavazatok érvénytelenek. A szavazás lezártát követően, 2015. október 26-án közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvben kerül rögzítésre az egyes személyek részére leadott szavaztok száma. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy egyszeri alkalommal a szavazás lezárása előtt publikussá tegye a szavazatok arányát, a végeredmény azonban 2015. október 26. napján kerül nyilvánosságra a honlapján és facebook felületén.

Az Év kutyabarát embere jelöltjei a pályázatban való részvétellel elfogadják a Szervező Szabályzatát. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azt a jelöltet, aki akár valamelyik jelölttársát, akár a Szervezőt nyilvánosság előtt valótlanul vagy valós tényeket elferdítve rossz színben tünteti fel, rá nézve etikátlanul nyilatkozik, kizárhatja az erre vonatkozó bizonyíték megküldésével (printsceen vagy e-mail megküldése).Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg. 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.
A Szabályzat elérhető a WWW.KUTYABARAT.HU/ASZF webcímen.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az INFO@KUTYABARAT.HU e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Elérhetőség:
info@kutyabarat.hu

A kutyabarát.hu alapítói:
Dr. Sziládi-Kovács Hajnalka és Sziládi-Kovács Tibor

A kutyabarát.hu oldalon található tartalom az oldal üzemeltetőinek vagy a megjelölt harmadik személyek szellemi tulajdonának minősül.

A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, videók valamint egyéb szerzői alkotások csak a szerző, illetve a kiadó kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. Ugyanez vonatkozik a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre.
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

A kutyabarát.hu weboldal fejlesztését és rendezvényeinek szervezését a BEE Média Kft. végzi.

Bee Média Kft.
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19.
Iroda: 1136 Budapest, Balzac u. 32.
Adószám: 24096946-2-42.

A weboldal tárhelyszolgáltatója a MediaArt Online Kft.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84886/2015
 

Hozzászólás

Kapcsolati űrlap

A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni!

Rólunk

Tapasztalatból tudjuk, hogy nem olyan egyszerű kutyával bizonyos helyekre bejutni, nyaralást, vacsorát tervezni, szórakozni elmenni.

Megmutatjuk, hogy hol ehetsz, ihatsz, szórakozhatsz, pihenhetsz, strandolhatsz kutyáddal, legyen akár kis- vagy nagytermetű a Kedvenced! Kutyabarát, állatbarát szállások, éttermek, kávézók, cukrászdák. Nemcsak a pihenéshez, szórakozáshoz adunk tippeket, hanem hasznos információkat szolgáltatunk kutyád ápolásával, gyógyításával, táplálásával kapcsolatosan is. 
 

 

Médiapartnerek